Formålet for trosopplæringen

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som

for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Trosopplæringens innhold

Jesus Kristus viser oss Guds nåde i sannhet og kjærlighet. Trosopplæringen skal dermed alltid ha et fokus på det mest sentrale i kristen tro: Gud har vist sin kjærlighet ved å sende sin sønn Jesus Kristus for å dø for våre synder og forsone alle mennesker og verden med seg selv. Alle er gjennom daglig omvendelse kalt til å leve og vokse i denne troen som gis i dåpen. Trosopplæringens hovedoppgave er å lære å holde alt det Jesus har befalt, så alle døpte lever i tro og håp virksom i kjærlighet.

Planen søker å holde sammen den enkeltes livssituasjon, kirkens tro og tradisjon og et fokus på kristen tro i praksis.

Trosopplæringens oppbygging

Trosopplæringen skal være systematisk og sammenhengende når det gjelder innhold og oppbygging. Den skal være helhetlig, ha et visst omfang og være for alle døpte, med det antall og mangfold som det innebærer. Trosopplæringen utformes slik at den enkelte døpte har et tilbud om 315 timer trosopplæring i løpet av atten år. Gjennom gudstjenesteliv, diakonalt arbeid, kirkemusikk og -kultur gir menigheten gode rammer for helhetlig læring i menighetens fellesskap. Trosopplæringens breddetiltak skal stå i samvirke med menighetens gudstjenesteliv, barne- og ungdomsarbeid og den formidling og trosutøvelse som skjer i hjemmet.

VI DELER er uttrykk for at menigheten er et lærende fellesskap der alle har noe å lære når vi sammen utforsker troens kilder og uttrykksformer. Som delaktige i menighetens fellesskap veksler vi mellom å være mottakere, deltakere og medarbeidere. Trosopplæring er en danningsprosess der oppdragelse, undervisning, tradisjonsformidling og kristen tro i praksis spiller sammen. Opplæringen må bære preg av totalformidling, der kunnskap og opplevelser i menighet og hjem gir læring i og av fellesskapet.

VI DELER tro og undring

VI DELER kristne tradisjoner og verdier

VI DELER opplevelser og fellesskap

VI DELER håp og kjærlighet

VISJON: En raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.

Logo - Størst av alt

(Fra Plan for trosopplæring; Gud gir - vi deler)